لیست غرفه سازان گرید a

لیست غرفه سازان گرید A  در نمایشگاه گرید بندی بر اساس تعداد بیمه شدگان شرکت های غرفه سازی و سایر شرایط انجام می شود و گرید نمایشگاهی نمایشی از قدرت و ….سایر شرایط نیست و فقط نمایشی از متراژ غرفه هایی است که یک شرکت غرفه سازی می تواند در یک نمایشگاه بصورت همزمان اجرا …

لیست غرفه سازان گرید a ادامه »